Όροι και προϋποθέσεις

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

H ΑΒ Βασιλόπουλος (εφεξής η «Διοργανώτρια»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια «Μοιράσου την ευχή σου» (εφεξής η «Ενέργεια» ή/ και «Διαγωνισμός») σε συνεργασία με την εταιρεία Lighthouse Omnichannel Commerce and Digital Marketing AE που εδρεύει στη Λ.Κηφισίας 44, ΤΚ 15125 Μαρούσι (εφεξής η Lighthouse). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην ηλεκτρονική σελίδα https://www2.ab.gr/xristougennamazi (εφεξής ο «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»). Τον Διαγωνισμό επιμελείται η εταιρεία SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.., που εδρεύει στο Μαρούσι, στην οδό Λεωφόρος Κηφισίας 10-12 (στο εξής «SPOT THOMPSON» ή «Διαφημιστική Εταιρεία»). Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Β. Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στo Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
2. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Lighthouse Omnichannel Commerce and Digital Marketing AE και της SPOT THOMPSON, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των υπαλλήλων συγκαταλέγονται και υπάλληλοι συνδεδεμένων εταιρειών της Διοργανώτριας, της Lighthouse Omnichannel Commerce and Digital Marketing AE και της SPOT THOMPSON καθώς και υπάλληλοι τυχόν υπεργολάβων που μπορεί να ασχοληθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκπλήρωση του παρόντος διαγωνισμού.
3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Γ. Διάρκεια Διαγωνισμού:
1. Ως διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται το χρονικό διάστημα από την 18/11/2018 και ώρα 21:00 π.μ. έως την 09/12/2018 και ώρα 23:59 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»). Μετά το πέρας της Διάρκειας ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε υποβληθείσα .
2. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τη Διάρκεια του Διαγωνισμού καθώς και να ακυρώσει αυτό για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος ή κατόπιν απαίτησης αρμόδιας Αρχής.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:
1. 1. Για να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας. Στο πλαίσιο της Ενέργειας και προκειμένου η Διοργανώτρια να δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε αυτούς που δεν έχουν δικά τους μέσα για συμμετοχή ή δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, θα προβεί στη δημιουργία ειδικού περιβάλλοντος χώρου έξω από το κατάστημά της στο Athens Metro Mall (Παρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 276, Αγ. Δημήτριος 173 46), και για το χρονικό διάστημα από 28.11.201.8 – 01.12.2018, όπου θα υπάρχουν τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και ειδικό προσωπικό για να βοηθήσει τον κόσμο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.
2. Στο πλαίσιο της συμμετοχής ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, e-mail και περιοχή στη φόρμα που θα του εμφανιστεί). Διευκρινίζεται ότι το ονοματεπώνυμο και το e-mail έχουν ορισθεί ως υποχρεωτικά και αν δεν συμπληρωθούν ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συνεχίσει. Στη συνέχεια ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαβάσει τους παρόντες όρους και να τους αποδεχθεί για να συνεχίσει Σε περίπτωση που δεν τους αποδεχθεί θα τερματίζεται η περιήγησή του στον Ιστότοπο. Μετά την αποδοχή των όρων ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επιλέξει είτε να συμμετέχει γράφοντας ένα κείμενο ή ανεβάζοντας ένα βίντεο, επιλέγοντας αντίστοιχα τα εικονίδια «ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΧΗΣ» ή «ΒΙΝΤΕΟ ΕΥΧΗΣ».
3. Το κείμενο ευχής θα πρέπει να αναφέρει με ποιο πρόσωπο ο συμμετέχων θα ήθελε να περάσει τα Χριστούγεννα, να είναι πρωτότυπο και να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που τρίτος ισχυριστεί παραβίαση των πνευματικών του δικαιωμάτων αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του τρίτου είναι το πρόσωπο που ανήρτησε την συγκεκριμένη ευχή, απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας από οποιαδήποτε ευθύνη.
4. Το βίντεο της ευχής θα πρέπει επίσης να αναφέρει το πρόσωπο με το οποίο ο συμμετέχων θα ήθελε να περάσει τα Χριστούγεννα, να είναι πρωτότυπο, να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων και να έχει λάβει τη συναίνεση τυχόν τρίτων προσώπων που εμφανίζονται για την χρήση του συγκεκριμένου βίντεο για τη συμμετοχή του στον παρόντα Διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που τρίτος ισχυριστεί παραβίαση των πνευματικών του δικαιωμάτων ή των προσωπικών του δεδομένων αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του τρίτου είναι το πρόσωπο που ανήρτησε το συγκεκριμένο βίντεο, απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας από οποιαδήποτε ευθύνη.
Ειδικά για όσους θέλουν να συμμετάσχουν με βίντεο ευχής μέσω του χώρου που θα έχει δημιουργήσει η Διοργανώτρια και αναφέρεται ανωτέρω υπό 1, το προσωπικό που θα βρίσκεται στο χώρο θα τους παρέχει τα μέσα για να γυρίσουν το βίντεο ευχής και να το αναρτήσουν. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή τα πρόσωπα αυτά με την αποδοχή των όρων συναινούν στην χρήση της εικόνας τους και του συγκεκριμένου βίντεο και ότι δεν διατηρούν καμία απαίτηση κατά της Διοργανώτριας από τη χρήση της εικόνας τους και δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων του Παραρτήματος 1 που επισυνάπτεται στους παρόντες όρους αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτών.
5. Μετά την υποβολή του κειμένου ή βίντεο ευχής οι συμμετέχοντες ενημερώνονται απευθείας ότι η ευχή που έχουν ανεβάσει επεξεργάζεται & θα ενημερωθούν με email για την εγκυρότητά της. Συγκεκριμένα στο στάδιο αυτό η Διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες με αυτές εταιρείες, που αναφέρονται στο προοίμιο των παρόντων όρων θα ελέγχουν το περιεχόμενο αυτών προκειμένου να ελεγχθεί α) ότι αναφέρεται το πρόσωπο με το οποίο ο Συμμετέχων θα ήθελα να βρεθεί τα Χριστούγεννα, β) έχει υποβληθεί εντός της Διάρκειας, γ) έχει τηρηθεί η διαδικασία συμμετοχής και υποβολής, δ) ότι το περιεχόμενο δεν είναι κακόβουλο, υβριστικό ή δεν προσβάλει τα χρηστά ήθη ούτε υποκινεί σε πράξεις ή παραλείψεις παράνομου χαρακτήρα και ε) δεν αποτελεί προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει κάποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις ο συμμετέχων θα ενημερώνεται ότι η ευχή έχει αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, όπου μπορεί να τη δει και να τη μοιραστεί με τους δικτυακούς τους φίλους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook κλπ.) . Σε διαφορετικά περίπτωση ο συμμετέχων θα λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα όπου θα του αναφέρεται ότι η συμμετοχή του δεν είναι έγκυρη και θα τον καλεί αν προσπαθήσει ξανά.

6. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική εταιρία διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να μην αναρτήσουν («upload») ή/και να αφαιρέσουν εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, να απορρίπτουν συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής Εταιρίας, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της «Διοργανώτριας», ο δε συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.
7. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά με τα ίδια στοιχεία (email). Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου συμμετέχοντα (π.χ. συμμετέχοντας περισσότερες από μια φορά στο παιχνίδι), οι συμμετοχές θα λογίζονται άκυρες ως μηδέποτε δηλωθείσες/ πραγματοποιηθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση. Όλοι οι συμμετέχοντες συμμετέχουν και στη μεγάλη κλήρωση μετά το τέλος της ενέργειας.

Ε. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:
1. Κάθε συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως, κατά τα άνω, συμμετοχή στο Διαγωνισμό και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διαφημιστικής Εταιρίας για το χρονικό διάστημα διενέργειας του Διαγωνισμού.
2. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διοργανώτριας την Δευτέρα 10/12 στις 12.00, παρουσία των εκπροσώπων της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρίας. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 10 τακτικοί και 5 αναπληρωματικοί νικητές.
3. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν την Τρίτη 11/12 στην ηλεκτρονική σελίδα https://www2.ab.gr/xristougennamazi. Κάθε νικητής θα ενημερωθεί μέσω e-mail από το AB Newsletter info@ab.gr για τη διαδικασία παραλαβής των δώρων τους. Στην επικοινωνία θα πρέπει να αναφέρουν ένα τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και τον αριθμό της κάρτας πιστότητας AB PLUS αν και εφόσον διαθέτουν. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν κάρτα πιστότητας θα πρέπει να το αναφέρουν.
4. Οι νικητές θα πρέπει να αποδεχθούν το Δώρο εντός 5 ημερών, αλλιώς χάνουν οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του Δώρου. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το Δώρο, αδρανήσει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, εντός του χρονικού ορίου που θα ορίζεται με την ανακοίνωση των νικητών, τότε το δώρο δίνεται στον πρώτο κατά σειρά ανάδειξης στην κλήρωση επιλαχόντα/αναπληρωματικό νικητή, ο οποίος αντίστοιχα θα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο -5 ημερών-για την αποδοχή του Δώρου, το οποίο θα ορίζεται στην επικοινωνία μαζί του (γραπτή μέσω email).

ΣΤ. Δώρα:
5. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού η Διοργανώτρια σε κάθε ένα από τους δέκα (10) νικητές / αποδέκτες δώρων έχει προγραμματίσει να διαθέσει από πεντακόσια ευρώ (500€) και δωροεπιταγές συνολικής αξίας 300€.
6. Το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€) θα δοθεί με έκδοση δίγραμμης επιταγής στο όνομα του νικητή / αποδέκτη δώρου. Η επιταγή μπορεί να είναι συρμένη από λογαριασμό της Διαφημιστικής Εταιρείας. Κατά την παράδοση της δίγραμμης επιταγής ο νικητής /αποδέκτης δώρου θα πρέπει να έχει μαζί του την Αστυνομική Ταυτότητα και ενδέχεται να κληθεί να υπογράψει αποδεικτικό παράδοσης – παραλαβής. Η επιταγή μπορεί να παραληφθει μόνο από τον νικητή.
7. Ως προς την απόδοση των δωροεπιταγών ισχύουν τα ακόλουθα. Αν ο νικητής διαθέτει κάρτα πιστότητας AB PLUS η Διοργανώτρια θα πιστώσει αυτόματα του πόντους που αντιστοιχούν σε δωροεπιταγές αξίας 300€ στην κάρτα αυτή. Αν ο νικητής δεν διαθέτει κάρτα πιστότητας η Διοργανώτρια θα τον ενημερώσει για τη διαδικασία έκδοσης της κάρτας πιστότητας ΑΒ Plus και το χρόνο πίστωσης των πόντων που αντιστοιχούν σε δωροεπιταγές αξίας 300€.
8. Οι δωροεπιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αγορές από τα καταστήματα ΑΒ προϊόντων ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο συμμετέχοντα κατά τη σειρά ανάδειξής στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη από την παράδοση του δώρου και μετά και ούτε υποχρεούται να προβεί σε αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής αυτών. Ο κομιστής κάθε επιταγής τεκμαίρεται και νόμιμος κάτοχος αυτής χωρίς η Διοργανώτρια να υποχρεούται στη διενέργεια οποιουδήποτε είδους ταυτοπροσωπίας κατά την προσκόμιση των δωροεπιταγών στο ταμείο.
9. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα των προσώπων πριν την παράδοση του Δώρου. Ενδεικτικώς, δικαιούνται να ζητήσουν την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, αποδεικτικού της ταυτότητας του προσώπου.
10. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ορθή διενέργεια του Διαγωνισμού και στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το δίκτυο και τη συνδεσιμότητα με το διαδικτυακό τόπο. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρία δεν φέρουν καμία άλλη ευθύνη.

Ζ. Τεχνικά μέσα:
1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρία δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι ανωτέρω εταιρίες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των εταιρειών.
2. Περαιτέρω, οι εν λόγω εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.
3. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για τη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

Η. Προσωπικά Δεδομένα:
1. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια λαμβάνει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο και e-mail. Το αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό τηρείται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά και μόνο για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, την ενημέρωση των νικητών και την παράδοση του Δώρου. Μετά την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητών και παράδοσης των Δώρων το αρχείο με τα δεδομένα των συμμετεχόντων καταστρέφεται.
2. Πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο και για λογαριασμό της Διοργανώτριας έχουν οι εταιρείες SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.που εδρεύει στο Μαρούσι, στην οδό Λεωφόρος Κηφισίας 10-12 & Lighthouse Omnichannel Commerce and Digital Marketing AE που εδρεύει στη Λ.Κηφισίας 44, ΤΚ 15125 Μαρούσι.
3. Η Διοργανώτρια εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, την παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμούς, της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας και το κόστος εφαρμογής και εκτέλεσης των μέτρων, αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επαρκές επίπεδο ασφαλείας λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που σχετίζονται με την επεξεργασία και της φύσης των προσωπικών δεδομένων που πρέπει να προστατευτούν. Τα μέτρα ικανοποιούν τα επίπεδα υπηρεσιών όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια που περιγράφονται στο παρόν και στη Σύμβαση
4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο εντεταλμένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και υπάλληλοι της SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε., οι οποίοι έχουν ενημερωθεί κα δεσμευτεί για την τήρηση των όρων εμπιστευτικότητας. Τα δεδομένα δεν γνωστοποιούνται σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο παρά μόνο αν αυτό επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή διάταξη Δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής.
5. Η Διοργανώτρια δύναται να ζητήσει τη συναίνεση των συμμετεχόντων σε περίπτωση που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα τους περαιτέρω μόνο για μελλοντική ενημέρωση σχετικά με διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας .
6. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πρόσβασης, ενημέρωσης διαγραφής κλπ) καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης του Διοργανωτή στο τηλ. 18202.
7. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης των δώρων τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται τόσο από την Διοργανώτρια όσο και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες.

Θ. Γενικοί όροι:
1. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας και της SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.
2. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων ή που παρέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε., θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανήρτησε τέτοια σχόλια θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
3. Η Διοργανώτρια και η SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή του Δώρου με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας στο Facebook. Οι παρόντες όροι, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών και θα ισχύει από την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο.
4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε., ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
5. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της συνεργαζόμενης εταιρείας SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία
6. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λάβει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του Παρόντος. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.
7. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών Μαριλένα Μάγγου (Μαυροματέων 11, Αθήνα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό (εφεξής Μοντέλο) με την παρούσα παραχωρεί τη ρητή συγκατάθεσή του για τη λήψη φωτογραφιών και οπτικοακουστικών ή οπτικών ή άλλων εγγραφών, σταθερών ή κινουμένων εικόνων, όπου απεικονίζεται ή παρουσιάζεται το Μοντέλο ως μέρος της φωτογράφισης, της οπτικοακουστικής ή άλλης εγγραφής (στο εξής, γενικώς, «η Εγγραφή»).

Το Μοντέλο με την παρούσα παραχωρεί στην Διοργανώτρια το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την Εγγραφή με οποιονδήποτε τρόπο που προβλέπεται από το νόμο, σε οποιοδήποτε μέσο3 και για οποιονδήποτε σκοπό (εκτός από πορνογραφία και/ή δυσφήμηση), ειδικότερα αλλά όχι αποκλειστικά για τον σκοπό της συμμετοχή στο Διαγωνισμό και της προβολής αυτούς και στη περίπτωση προβολής του Διαγωνισμού το Μοντέλο συμφωνεί ρητά ότι το περιεχόμενο ενδέχεται να συνδυάζεται με άλλες εικόνες, κείμενα, γραφικά, ταινίες, ηχητικό υλικό, οπτικοακουστικά έργα, και ενδέχεται να περικοπεί, να υποστεί επεξεργασία ή να τροποποιηθεί.

Το Μοντέλο δηλώνει ρητά και έχει επίγνωση του γεγονότος ότι δεν έχει δικαιώματα στην Εγγραφή και ότι όλα τα δικαιώματα της Εγγραφής ανήκουν στην Διοργανώτρια. Το Μοντέλο γνωρίζει και συμφωνεί ότι δεν έχει άλλα δικαιώματα σε πρόσθετα ανταλλάγματα ή αναθεωρήσεις και ότι δεν θα προβάλει πρόσθετες αξιώσεις για κανέναν λόγο έναντι της Διοργανώτριας. Το Μοντέλο γνωρίζει και συμφωνεί ότι η παρούσα Συγκατάθεση είναι δεσμευτική για τους κληρονόμους και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του, είναι αμετάκλητη, ισχύει παγκοσμίως και στο διηνεκές και θα διέπεται αποκλειστικά από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον, το Μοντέλο με την παρούσα δηλώνει ρητά ότι συμφωνεί ότι η Διοργανώτρια δικαιούται να δημιουργήσει και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσει την Εγγραφή για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η παρούσα Συγκατάθεση ισχύει επίσης για όλες τις Θυγατρικές της Αποκτώσας καθώς και τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου AHOLDDELHAIZE. Η Αποκτώσα τα δικαιώματα έχει το δικαίωμα να διαθέσει την Εγγραφή σε τρίτο μέρος για το ίδιο εύρος χρήσης με εκείνο που έχει η Αποκτώσα τα δικαιώματα, και αυτό μπορεί να γίνεται επανειλημμένα.

• Η παρούσα συγκατάθεση για τη δημιουργία και τη χρήση της Εγγραφής δεν είναι περιορισμένη χρονικά ή τοπικά, ή ως προς τον τρόπο δημοσίευσης, τη χρήση, τη συχνότητα ή το εύρος ή τον σκοπό της χρήσης.

Συγκατάθεση για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Το Μοντέλο με την παρούσα συγκατάθεση και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής: «ο Κανονισμός») παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του/της προς την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, τις θυγατρικές της εταιρείες και τυχόν τρίτες εταιρείες του Ομίλου AHOLD DALHAIZE, που μπορεί να μεταβιβαστούν τα δεδομένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα του/της. Πιο συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα σημαίνει τη χρήση και δημοσιοποίηση των Εγγραφών (μεταξύ άλλων, φωτογραφιών, οπτικοακουστικών και οπτικών εγγραφών), του ονόματος και του επωνύμου του/της στις ακόλουθες χώρες: Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Κουρασάο, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία και Τσεχία (στο εξής: «Οι Χώρες»).
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκτείνεται και στους σκοπούς της διαφήμισης, της προώθησης, των επικοινωνιών, του μάρκετινγκ (μεταξύ άλλων, σε καταστήματα και γραφεία) και της συσκευασίας οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας από την Αποκτώσα τα δικαιώματα και τις Θυγατρικές της, σε οποιοδήποτε μέσο (δηλαδή όλα τα μέσα τα οποία περιλαμβάνουν τα ψηφιακά, ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα, την τηλεόραση, τις κινηματογραφικές ταινίες, το ραδιόφωνο και κάθε άλλο μέσο το οποίο είναι τώρα γνωστό ή ενδέχεται να εφευρεθεί) επιτρέποντας τη χρήση προσωπικών δεδομένων όπως είναι το όνομα, το επώνυμο, η φωνή και οι γραφικές απεικονίσεις του Μοντέλου στα μέσα και στο διαφημιστικό υλικό της Αποκτώσας τα δικαιώματα και των Θυγατρικών της.
Το Μοντέλο παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του/της για την πλήρη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της για τους προαναφερθέντες σκοπούς, όπως επίσης και από τρίτους οι οποίοι εξουσιοδοτούνται από την Αποκτώσα τα δικαιώματα για την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων, όπως π.χ. υπεύθυνων επεξεργασίας.
Τα προσωπικά δεδομένα και η συγκατάθεση παρέχονται σε εθελοντική βάση. Το Μοντέλο έχει ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του/της, όπως το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης. Το Μοντέλο έχει επίσης το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της όποιας επεξεργασίας έγινε επί τη βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκληση. Το Μοντέλο έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε αρχή προστασίας των δεδομένων.
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του/της δεδομένων, το Μοντέλο μπορεί να απευθυνθεί στην ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ καλώντας στο 18202 (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε παρόχου).
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Μοντέλου θα γίνεται εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται παραπάνω στην παρούσα Συγκατάθεση. Τα προσωπικά δεδομένα επιτρέπεται να μεταφέρονται, υπό τον όρο ενδεδειγμένων και κατάλληλων διασφαλίσεων, σε χώρες με διαφορετικές νομοθεσίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων τις Η.Π.Α., όπου τα δεδομένα θα μπορούν να προσπελαστούν και να χρησιμοποιηθούν, και το Μοντέλο παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του/της σε αυτή τη μεταφορά.

Αποδέχομαι Δεν Αποδέχομαι
επιστροφή στο ab.gr